Privacy

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van onze relaties. Relatiegegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. Relatiegegevens dienen uitsluitend om de continuïteit van Arjuno te kunnen garanderen.

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement informeert Arjuno u over de wijze waarop Arjuno persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe Arjuno omgaat met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Het begrip ‘persoonsgegevens’ omvat (1) alle informatie (2) over (3) een geïdentificeerde of identificeerbare (4) natuurlijke persoon.

Het Privacy Statement is van toepassing op alle handelingen van de Arjuno inzake persoonsgegevens. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Arjuno verwerkt enkel de persoonsgegevens die toereikend zijn gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De categorieën persoonsgegevens die Arjuno verwerkt zijn:

Er zijn verschillende redenen waarom de Arjuno persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Leveranciers
    De contactgegevens van de leveranciers aan Arjuno worden verwerkt.
  • Belangstellenden

Van belangstellenden verzamelt Arjuno de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, postcode, datum en locatie van registratie.

  • Contacten/Vragers
    Wanneer iemand een vraag stelt of en bericht plaatst aan Arjuno, worden uitsluitend naam en e-mailadres verwerkt.

Wie hebben toegang tot de ledenadministratie

De webbeheerder van Arjuno heeft toegang tot de administratie.

Arjuno draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij altijd aan de eisen uit de privacywetgeving wordt gehouden. Zo worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden de persoonsgegevens niet gedeeld met derden, tenzij dit voor wettelijk noodzakelijk is.
Er worden passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens bij Arjuno veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast worden de beveiligingsmaatregelen door Arjuno regelmatig gecontroleerd en waar nodig geüpdatet, zodat de persoonsgegevens altijd goed beveiligd zijn.

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens worden bewaard totdat niet langer gebruik wordt gemaakt van een van de diensten van de ARJUNO of de relatie bij ons betrokken is. 

RECHTEN

Op grond van de wet heeft iedereen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen bij Arjuno het recht op inzage in de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, worden ze uit onze bestanden verwijderd. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

VRAGEN EN KLACHTEN

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

info@arjuno.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen.

Geverifieerd door MonsterInsights